Cập nhật mô-đun Backup and Migrate từ 5.0.0-rc1 lên 5.0.0-rc2

Submitted by superthin on 30/09/2020 - 09:21:02
Backup and migrate Drupal 8

Vào Admin Dashboard hôm nay thấy báo module Backup and Migrate có phiên bản mới. Ngay lập tức vào xem thử có gì mới hay không, dù không nhìn thấy có lỗi bảo mật nào phát sinh.

Nhìn thấy có 7 vấn đề đã được sửa, vì thế nên cập nhật luôn.

Backup and migrate drupal 8 module

Ấy thế, cũng bị gián đoạn mất 10 phút bởi bỗng nhiên báo lỗi liên quan đến phân quyền thư mục, khi cập nhật không xoá được file YAML.