thể chế chính trị

Việt Nam hiện nay đang là đất nước dưới chế độ phong kiến?

Submitted by superthin on 25/05/2017 - 08:59:59
Triều đình phong kiến

Nhớ có một lần khá lâu rồi, hôm đó chẳng hiểu lý do gì mà ngồi tán dóc với nhiều thằng, trong đó có cả những thằng nước ngoài qua Việt Nam du lịch, học tiếng Việt và làm việc ở Việt Nam.

Ở đó, có hai thằng phát biểu rằng "Bọn tao cảm nhận Việt Nam chúng mày là một đất nước phong kiến" (phong kiến ở đây nên hiểu là chế độ quân chủ chuyên chế - absolute monarchy).