Chuyển số ĐT 11 số thành 10 số

Số ĐT 11 số (viết dính liền - Nhiều số thì enter mỗi dòng 1 số) Kết quả là số ĐT 10 số:
|